Alfabet Morse’a

Alfabet Morse’a

Litery alfabetu łacińskiego – Alfabet Morse’a

Litera Kod Morse’a
A •—
B —•••
C —•—•
D —••
E
F ••—•
G ——•
H ••••
I ••
J •———
K —•—
L •—••
M ——
N —•
O ———
P •——•
Q ——•—
R •—•
S •••
T
U ••—
V •••—
W •——
X —••—
Y —•——
Z ——••

 

Cyfry – Alfabet Morse’a

Cyfra Kod Morse’a
0
—————
1
•————
2 ••———
3 •••——
4 ••••—
5 •••••
6 —••••
7 ——•••
8 ———••
9 ————•

 

Polskie znaki diakrytyczne – Alfabet Morse’a

Litera Kod Morse’a
Ą •—•—
Ć —•—••
Ę ••—••
Ł •—••—
Ń ——•——
Ó ———•
Ś •••—•••
Ż ——••—•
Ź ——••—

 

Znaki interpunkcyjne i symbole – Alfabet Morse’a

Znak lub symbol Kod Morse’a
. (kropka) •—•—•—
, (przecinek) ——••——
‘ (apostrof) •————•
” (cudzysłów) •—••—•
_ (podkreślenie) ••——•—
: (dwukropek) ———•••
; (średnik) —•—•—•
? (znak zapytania) ••——••
! (wykrzyknik) —•—•——
– (minus) —••••—
+ (plus) •—•—•
/ (ukośnik) —••—•
( (nawias otwierający) —•——•
) (nawias zamykający) —•——•—
= (znak równości) —•••—
@ (małpa) •——•—•

 

Komendy specjalne – Alfabet Morse’a

Komenda Kod Morse’a
początek kontaktu •••—•••—•••—
początek nadawania —•—•—
znak rozdziału •—••—
koniec nadawania •—•—•
koniec kontaktu •••—•—
błąd ••••••••
prośba o powtórzenie ••——••
zrozumiano •••—•
czekaj •—•••
wezwanie —•—
Translate »